Coronafeirws (COVID-19): Ailddechrau gwrandawiadau llafar

Gwener 10, Gorffennaf 2020

Cyhoeddwyd Protocol 2A(a) ar gyfer gwrandawiadau drwy gyswllt fideo. Ewch i'r dudalen Protocolau Arfer Gorau.

Coronafeirws (COVID-19) Ein cynlluniau ar gyfer gwrandawiadau yn y dyfodol

Bydd y Tribiwnlys yn ailddechrau'r broses weinyddol o restru achosion ar gyfer gwrandawiad ym mis Gorffennaf. Bydd y gwrandawiadau eu hunain wedi'u trefnu i'w cynnal ym mis Medi ymlaen.

Rydym yn bwriadu i bartïon gyflwyno eu hachosion drwy gyswllt fideo lle bynnag y bo modd, er mwyn cyfyngu ar nifer yr unigolion sy'n bresennol yn lleoliad y gwrandawiad. Mae protocol newydd wedi'i gyflwyno i egluro sut y bydd hyn yn cael ei reoli. (Protocol 2A (a))

Yn y cyfamser mae'r Tribiwnlys yn parhau i ymgymryd i drafod apeliadau o dan ei weithdrefnau Sylwadau Ysgrifenedig ffurfiol. Dim ond pan fydd yr holl bartïon i'r apêl yn cytuno i barhau yn y modd hwn y gellir mabwysiadu'r gweithdrefnau hyn. Mae'r Tribiwnlys yn cysylltu â phartïon lle mae'n credu y gall gyrraedd cytundeb i fabwysiadu gweithdrefnau Sylwadau Ysgrifenedig. Os hoffech setlo'ch apêl yn y modd hwn, rhowch wybod i ni a byddwn yn trafod hyn gyda chi.

E-bostiwch ni ar gohebiaethtribiwnlysprisiocymru

Croeso i dudalennau Cymraeg gwefan Tribiwnlys Prisio Cymru

Cynhyrchwyd y tudalennau yma i hysbysu gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd sy'n defnyddio Tribiwnlys Prisio Cymru am ein nodau ac i rannu gwybodaeth ddefnyddiol.

Defnyddiwch y tudalennau yma fel canolbwynt gwybodaeth am agweddau ar y system apelio yn dilyn trosglwyddiad apêl ardrethu, treth gyngor, neu apêl atebolrwydd i'r Tribiwnlys Prisio.

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau a fyddai'n gwella neu'n ehangu'r safle yma.