We are recruiting for a new Chief Executive and additional Tribunal Clerks

Llun 14, Tachwedd 2022

The VTW is currently recruiting a replacement Chief Executive and additional Tribunal Clerks. Please visit our Jobs Page for further details

Jobs

Prif Weithredwr a Chlerc y Tribiwnlys

Rydym am benodi Prif Weithredwr i arwain staff a rheoli gweithgareddau Tribiwnlys Prisio Cymru.

Bydd ein hymgeisydd delfrydol wedi'i addysgu i lefel gradd neu gyfatebol (o leiaf), yn meddu ar wybodaeth a phrofiad o drethiant llywodraeth leol yng Nghymru a/neu yn Lloegr, yn meddu ar brofiad o reoli pobl a chyllid ac yn siaradwr Cymraeg rhugl. Fodd bynnag, bydd y Tribiwnlys yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sy'n medru cyfiawnhau pam eu bod yn ymgeisydd credadwy hyd yn oed os nad ydynt yn bodloni pob elfen o'r rhinweddau delfrydol. Mae'r Tribiwnlys yn agored i gael ei berswadio ynghylch sgiliau a phrofiad trosglwyddadwy. Bydd gofyn i chi gyflwyno achos cryf.

Bydd y penodiad am gyfnod o ddwy flynedd i ddechrau, gyda rhagolygon o adnewyddu am gyfnod penodol arall neu benodiad parhaol wedi hynny. Penodwyd ein Prif Weithredwr cyfredol, Andrew Shipsides, yn y modd yma yn 2013 ac fe'i benodwyd yn barhaol ar ddiwedd y cyfnod dechreuol. Felly mae'n rhaid i chi wneud eich marc a chreu argraff arnom ni os ydych chi'n rhagweld cael gyrfa hirach gyda ni.

Rhagwelir bydd y dyddiad cychwyn ar gyfer y rôl yma cyn gynted ag y gellir gytno arno o 1 Ebrill 2023. Eich man gwaith fyddai un ai ein swyddfa yng Nghasnewydd neu eich cartref. Y naill ffordd neu'r llall bydd yn ofynnol i chi deithio ledled Cymru o dro i dro i fod yn bresennol yng ngwahanol ddigwyddiadau'r Tribiwnlys, er mwyn cadw mewn cysylltiad â staff ac aelodau'r tribiwnlys wyneb yn wyneb ac i gynrychioli'r Tribiwnlys. Os ydych chi'n byw yn Lloegr ar hyn o bryd, yna disgwylir i chi adleoli i Gymru yn ystod 12 mis cyntaf eich penodiad (a byddai costau adleoli ar gael i gynorthwyo gyda hyn).

A oes gennych chi ddiddordeb? - Lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth a'r ffurflen gais isod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 6 Ionawr 2023 .

Hysbyseb Swydd

Size: 99.9 KB

Pecyn Gwybodaeth

Size: 194.92 KB

Manyleb rhinweddau'r unigolyn

Size: 109.34 KB

Swydd Ddisgrifiad

Size: 111.39 KB

Ffurflen Gais

Size: 270.54 KB

Lefelau Sgiliau Cymraeg

Size: 95.38 KB

Adleoli

Size: 236.47 KB

Clercod Tribiwnlys

Rydym am benodi hyd at ddau Glerc Tribiwnlys.

Byddai ein hymgeisydd delfrydol yn raddedig (LLB o ddewis), sydd â sgiliau iaith Gymraeg rhugl a phrofiad a chymwysterau mewn refeniw lleol (treth gyngor a/neu ardrethi busnes). Fodd bynnag, rydym yn agored i bob math o gefndiroedd - ac ni fydd sgiliau Cymraeg lefel is neu ddim sgiliau Cymraeg yn eich rhwystro rhag cael eich ystyried, ar yr amod eich bod yn fodlon ymgymryd â hyfforddiant Cymraeg. Yn anad dim, bydd dangos gallu i ddysgu yn y gorffennol, yn ogystal â pharodrwydd cyfredol i ddysgu mwy, yn allweddol i gais llwyddiannus.

Lawrlwythwch y pecyn cais isod - ac os byddwch yn penderfynu gwneud cais, gwnewch yn si?r eich bod yn gwneud hynny cyn dydd Sadwrn 17 Rhagfyr 2022. Ni fydd unrhyw beth a dderbynnir y diwrnod hwnnw neu ar ôl hynny yn cael ei ystyried.

Hysbyseb Swydd

Size: 99.93 KB

Pecyn Cais

Size: 192.29 KB

Ffurflen Gais

Size: 325.16 KB